Tích hợp BeeIQ CRM

Nếu tài khoản AntBuddy có tích hợp với phần mềm quản lý thông tin khách hàng BeeIQ CRM thì thành viên đó còn có thể ghi chú lại những thông tin về khách hàng trên BeeIQ CRM ngay khi đang trò chuyện với khách hàng đó giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi từng khách hàng của mình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk